top of page

ההנחיות החדשות (החל מפברואר 2022) לעניין פריסת מס של כספי הפיצויים

Updated: May 9

פריסת מס של כספי הפיצויים מאפשר לפורש ממקום העבודה לפרוס את ההכנסה מכספי הפיצויים קדימה או אחורה (פורשים לפנסיה לרוב יפרסו קדימה). על כל 4 שנות וותק מקבלים שנת פריסה אחת עד למקסימום של 6 שנות פריסה. לדוג' אדם שעבד במשך 30 שנים יקבל 6 שנות פריסה (למרות שעבד מעל 24 שנים) / אדם שעבד במשך 20 שנים יקבל 5 שנות פריסה. במקרים בהם התוצאה המתקבלת מהחלוקה היא מספר שאינו שלם, תוצאה עשרונית השווה או העולה על חצי, תעוגל כלפי מעלה. אחרת, יש לעגל את התוצאה כלפי מטה. לדוג' אדם שעבד 6 שנים יוכל לפרוס לשנתיים.

במידה והפורש פרש ממקום עבודתו ברבעון האחרון של השנה הוא יכול לדחות את הפרישה לשנה העוקבת. זאת אומרת במידה ופרש בסוף שנת 2022 - הוא יכול להתחיל לספור את הפריסה החל משנת 2022 או משנת 2023 ולא תפחת לו שנת פריסה.

החוזר החדש מתיר לפורש לדחות את שנת הפרישה לשנה העוקבת גם אם לא פרש ברבעון האחרון של אותה שנה אך תפחת לו שנת פריסה אחת.

הפורש ישלם מקדמה על המס ויהיה עליו להגיש מדי שנת פריסה דוח שנתי למס הכנסה.

פריסת מס של כספי הפיצויים
פריסת מס של כספי הפיצויים

Recent Posts

See All
bottom of page